Osteoarthritis

Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis. It causes joint pain and stiffness. It usually develops gradually, over time. Several different joints can be affected, but osteoarthritis is most frequently seen in the hands, knees, hips, feet and spine.

Osteoarthritis cannot be cured, but the condition may settle down after a number of years and there is plenty you can do to relieve your symptoms.

What causes osteoarthritis

There is no known cause for OA, but it is more common among women. Osteoarthritis can develop at any age, although it occurs more frequently in older people. Injury to a joint can also trigger osteoarthritis, even many years later.

What is osteoarthritis?

Osteoarthritis develops when changes in cartilage (soft tissue that protects the bone surface) occur that affect:

  1. Cartilage becomes pitted, rough and brittle
  2. Underlying bone thickens and broadens to reduce load on cartilage
  3. Bony outgrowths form at the outer edges of the joint, making it look knobbly
  4. Synovial membrane and joint capsule thicken, and space inside the joint narrows
  5. This leads to a stiff joint, which is painful to move and sometimes inflamed

Sometimes part of the cartilage can break away from the bone leaving the bone ends exposed. These may then rub against each other and the ligaments become strained and weakened. This causes a lot of pain and changes the shape of the joint.

How will osteoarthritis affect me?

Osteoarthritis is a condition that develops over time. Changes will be slow and subtle in some people, whereas in others, the pain and stiffness will gradually worsen until the disease process finishes.

At this point, the joints will look rather knobbly, but are usually far less painful. In some cases they become pain free. You should be able to carry out most everyday tasks.

How is osteoarthritis treated?

There are a number of things you can do to relieve the symptoms, and especially the pain.
Your doctor will prescribe you one (or more) of the following types of drugs:

• analgesics (painkillers) which relieve pain
• non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) which reduce inflammation and, in turn, pain
• steroids, which also reduce inflammation, and can be directly injected into a joint for fast relief

Your doctor may refer you to an orthopaedic surgeon if you have severe arthritis affecting weight-bearing joints, such as the knees and hips. If you do have your joints replaced they should give you no problems for 10-15 years or longer if you treat them carefully.

How can I help myself with osteoarthritis

Some of the following may help to relieve pain and keep you mobile:

• doing exercises to strengthen your muscles will reduce pain and stress on your joints – a physiotherapist can help with this
• massaging painful joints and muscles
• losing weight if you are overweight to reduce strain on your weight-bearing joints
• attending relaxation classes
• trying complementary therapies such as acupuncture and aromatherapy

Arthritis Care runs a range of self-management programmes designed to teach you skills to live life to the full and to help you get the most out of your healthcare team. The courses also allow you to meet other people with your condition.

The helpline is available to answer any specific questions you may have on all aspects of arthritis.

Osteoarthritis yw’r math mwyaf cyffredin o arthritis. Mae’n achosi cyffni a gwayw yn y cymalau. Mae’n datblygu’n raddol fel arfer, dros amser. Gellir effeithio ar amryw o wahanol gymalau, ond gwelir osteoarthritis yn fwyaf mynych yn y dwylo, y pen-gliniau, y cluniau, y traed a’r asgwrn cefn.

Nid oes modd iacháu osteoarthritis, ond gall y cyflwr sefydlogi ar ôl nifer o flynyddoedd ac mae yna ddigonedd y gallwch ei wneud i liniaru’ch symptomau.

Mwy o wybodaeth am osteoarthritis y gwddf
Mwy o wybodaeth am osteoarthritis y glun
Mwy o wybodaeth am osteoarthritis

Yr hyn sy’n achosi osteoarthritis

Ni wyddys beth sy’n achosi osteoarthritis, ond mae’n fwy cyffredin ymysg merched. Gall osteoarthritis ddatblygu ar bobl o unrhyw oed, er ei fod yn digwydd yn amlach ymysg pobl hŷn. Gall anaf i gymal hefyd sbarduno osteoarthritis, hyd yn oed flynyddoedd lawer yn ddiweddarach.

Beth yw osteoarthritis?

Mae osteoarthritis yn datblygu pan fo newidiadau mewn cartilag (meinwe meddal sy’n diogelu wyneb yr asgwrn) yn digwydd, sy’n effeithio ar sut mae cymalau’n gweithio.

1. Mae cartilag yn mynd yn fân-bantiog, garw a brau
2. Mae’r asgwrn gwaelodol yn tewychu ac yn lledu i leihau llwyth ar y cartilag
3. Mae tyfiant esgyrnog yn ffurfio ar ymylon allanol y cymal, gan beri iddo edrych yn geinciog
4. Mae pilenni synofaidd a chwpan y cymal yn tewychu, ac mae’r lle gwag y tu mewn i’r cymal yn culhau
5. Mae hyn yn esgor ar gymal wedi cyffio, sy’n boenus i’w symud ac weithiau mae wedi llidio

Weithiau, gall rhan o’r cartilag dorri i ffwrdd oddi wrth yr asgwrn gan adael pennau’r asgwrn yn agored. Gall y rhain wedyn rwbio yn erbyn ei gilydd a bydd y tenynnau’n cael eu straenio ac yn gwanhau. Mae hyn yn achosi llawer o wayw ac mae’n newid ystum y cymal.

Sut y bydd osteoarthritis yn effeithio arnaf i?

Mae osteoarthritis yn gyflwr sy’n datblygu dros amser. Bydd newidiadau’n araf ac yn ysgafn i rai pobl, tra bydd y gwayw a’r cyffni yn gwaethygu’n raddol i eraill tan y bydd proses y clefyd yn gorffen.
Erbyn hyn, bydd y cymalau’n edrych braidd yn geinciog, ond maent gan mwyaf yn llawer llai poenus. Mewn rhai achosion, dônt yn ddi-boen. Dylech fod yn gallu gwneud y rhan fwyaf o orchwylion beunyddiol.

Sut y caiff osteoarthritis ei drin?

Mae yna nifer o bethau y gallwch eu gwneud i liniaru’r symptomau, ac yn enwedig y gwayw.
Gwna’ch meddyg ragnodi un (neu fwy) o’r mathau canlynol o gyffuriau ichi:

• poenladdwyr (cyffuriau lleddfu gwayw) sy’n lleddfu gwayw
• cyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd (NSAIDs) sy’n lleihau llid ac, yn ei dro, yn lleihau gwayw
• steroidau, sydd hefyd yn lleihau llid, ac y gellir eu chwistrellu’n uniongyrchol i mewn i’r cymal am ryddhad cyflym
Efallai y gall eich meddyg eich cyfeirio at lawfeddyg orthopedig os oes arthritis difrifol arnoch sy’n effeithio ar gymalau sy’n dal eich pwysau, megis y pen-gliniau a’r cluniau. Os ewch am gymalau newydd, ni ddylent roi unrhyw drafferthion ichi am 10-15 mlynedd neu hwy, os gwnewch eu trin yn ofalus.

Sut y gallaf helpu fy hun ag osteoarthritis

Gall rhai o’r pwyntiau a ganlyn eich helpu i leddfu gwayw ac i’ch cadw i symud:

• bydd gwneud arferion i gryfhau’ch cyhyrau yn lleihau gwayw a straen ar eich cymalau – gall ffisiotherapydd helpu â hyn
• tylino cymalau a chyhyrau poenus
• colli pwysau os ydych yn rhy drwm er mwyn lleihau straen ar y cymalau sy’n dal eich pwysau
• mynychu dosbarthiadau ymlacio
• rhoi cynnig ar therapïau cyflenwol, megis aciwbigo ac aromatherapi

Mae Gofal Arthritis yn cynnal ystod o raglenni hunan-reoli sydd wedi’u cynllunio i addysgu sgiliau ichi fyw bywyd cyflawn ac i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch tîm gofal iechyd.

Y ddolen: mae cyrsiau hefyd yn caniatáu ichi gyfarfod â phobl eraill sydd â’r un cyflwr â chi.

• Canfyddwch beth sy’n digwydd nid nepell oddi wrthych

Mae Llinell Gymorth Gofal Arthritis ar gael i ateb unrhyw gwestiynau penodol y gall fod gennych ar bob agwedd o arthritis.

View all A-Z of types

When you’ve got arthritis in your hips, you’re forever waking up in pain when you turn over in bed. We learnt to breathe deeply to ease tension, breathing right up from your stomach, relaxing your whole body. It was a wonderful meditative session and it has certainly helped me at night.

John, osteoarthritis suffer and pain management workshop attendee