Rheumatoid arthritis

What is rheumatoid arthritis?


Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory disease, mainly affecting joints and tendons. An inflamed joint looks swollen and red, and appears warm to the touch. The disease usually starts in the wrists, hands or feet, and can spread to other joints and other parts of the body. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that causes inflammation in your joints. The main symptoms are joint pain and swelling.

There is no cure for rheumatoid arthritis, but treatment to relieve the symptoms is effective.

What causes rheumatoid arthritis?

It is not known why RA occurs. People of any age can develop it, but it is most common between the ages of 30 and 50 years, and among women. Certain genes may trigger the development of rheumatoid arthritis.

What are the symptoms of rheumatoid arthritis?

Usually, inflammation is the body’s way of healing. In rheumatoid arthritis, however, the immune system starts to attack the body instead of defending it.

The inflammation affects:

 • the thin synovial membrane that lines the joint capsule
 • the tendon sheaths (tubes in which the tendons move)
 • the bursae (sacs of fluid that allow the muscles and tendons to move smoothly over each other)

The joints and inflamed tissues then become stiff, painful and swollen.

How will rheumatoid arthritis affect me?

Rheumatoid arthritis affects everyone differently and is, therefore, hard to diagnose. There may be times when your disease is active (a flare-up) and other times when it is inactive.

However badly and however long you have RA, there are some common difficulties during a flare up:

 • pain and loss of strength and movement in inflamed joints
 • feeling generally unwell and tired
 • stiffness can be bad, especially first thing in the morning, or after sitting still for a long time

Although you may feel frustrated at times, particularly during a flare-up, most people should be able to carry on as normal, with some adjustments to their lifestyle.

How is rheumatoid arthritis treated?

There are many different types of medication for rheumatoid arthritis. Some are used for pain relief, some tackle inflammation. Others are used to try to slow the course of the disease. A rheumatologist will regularly monitor the effects of any medications on your body. Treatments include:

 • disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), given soon after diagnosis to slow down the disease process
 • non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), may be given alongside DMARDs to tackle the inflammation and pain
 • biologics, including anti-TNFs, which also fight inflammation
 • steroids, which are used to quickly reduce severe inflammation

Joint replacement surgery will only be considered if the joint is very painful or if there is a risk that you will lose overall function.

How can I help myself with rheumatoid arthritis?

There is plenty you can do to manage your arthritis. This will become easier over time as you learn how to modify difficult tasks and pace yourself.

Special equipment such as splints and gadgets can make it easier to carry out simple everyday tasks. Your doctor can refer you to an occupational therapist who will advise you on how to make the most efficient use of your joints without causing further damage.

EUR5853
A physiotherapist can give you exercises to keep your muscles strong and retain a good range of movement in your joints.

Arthritis Care runs a range of self-management programmes designed to teach you skills to live life to the full and to help you get the most out of your healthcare team. The courses also allow you to meet other people with your condition.

The Arthritis Care Helpline is available to answer any specific questions you may have on all aspects of arthritis.

Beth yw arthritis gwynegol?

Mae arthritis gwynegol yn glefyd llidus, sy’n effeithio ar gymalau a thendonau yn bennaf. Mae yna olwg wedi chwyddo ac wedi cochi ar gymal llidus, ac mae’n ymddangos yn gynnes wrth ei gyffwrdd. Mae’r clefyd yn dechrau fel arfer yn yr arddyrnau, y dwylo neu’r traed, a gall ymledu i gymalau eraill ac i rannau eraill o’r corff. Mae arthritis gwynegol yn glefyd awtoimiwnedd sy’n achosi llid yn eich cymalau. Y prif symptomau yw gwayw yn y cymalau a chwyddo.

Nid oes yna iachâd i arthritis gwynegol, ond mae triniaeth i leddfu’r symptomau yn effeithiol.

Beth sy’n achosi arthritis gwynegol?

Ni wyddys pam mae arthritis gwynegol yn digwydd. Gall godi ar bobl o unrhyw oed, ond mae’n fwyaf cyffredin i bobl rhwng 30 a 50 mlwydd oed, ac ymysg merched. Gall rhai genynnau neilltuol sbarduno datblygiad arthritis gwynegol.

Beth yw symptoms arthritis gwynegol?

Fel arfer, llid yw ffordd y corff o iacháu. O ran arthritis gwynegol, fodd bynnag, mae’r system imiwnedd yn dechrau ymosod ar y corff yn hytrach nag amddiffyn y corff.

Mae’r llid yn effeithio ar:

 • y bilen synofaidd denau sydd y tu mewn i gwpan y cymal
 • gweiniau’r tendon (tiwbiau o fewn ble mae’r tendonau’n symud)
 • y byrsâu (codenni o hylif sy’n caniatáu i’r cyhyrau a’r tendonau symud yn llyfn dros ei gilydd)

Mae’r cymalau a’r meinweoedd llidus wedyn yn cyffio, yn mynd yn boenus ac yn chwyddo.

Sut y bydd arthritis gwynegol yn effeithio arnaf i?

Mae arthritis gwynegol yn effeithio ar bawb yn wahanol ac o’r herwydd mae’n anodd gwneud diagnosis ohono. Efallai y bydd yna adegau pan fydd eich clefyd yn weithredol (yn ymfflamychu) ac adegau eraill pan fydd yn dawel.

Ni waeth pa mor ddrwg ac ni waeth pa mor hir y mae arthritis gwynegol arnoch, mae yna rai anawsterau cyffredin yn ystod ymfflamychiad:

 • gwayw a cholli nerth a symudiad mewn cymalau llidus
 • teimlo’n sâl ac yn flinedig yn gyffredinol
 • gall cyffni fod yn ddrwg, yn enwedig y peth cyntaf yn y bore neu ar ôl bod yn eistedd yn llonydd am amser maith.

Er y gallech deimlo’n rhwystredig ar brydiau, yn enwedig yn ystod ymfflamychiad, dylai’r rhan fwyaf o bobl allu parhau i weithredu fel maent a wnânt fel arfer, gyda rhai addasiadau i’w ffordd o fyw.

Sut y caiff arthritis gwynegol ei drin?

Mae yna lawer o wahanol fathau o feddyginiaethau ar gyfer arthritis gwynegol. Defnyddir rhai ar gyfer lleddfu gwayw, ac mae rhai ar gyfer llid. Defnyddir eraill i geisio arafu’r clefyd. Bydd rhiwmatolegydd yn monitro effeithiau unrhyw feddyginiaethau ar eich corff yn rheolaidd. Mae triniaethau yn cynnwys:

 • cyffuriau gwrth-wynegol addasu clefydau (DMARDs), a roddir yn fuan ar ôl diagnosis i arafu proses y clefyd
 • gellir rhoi cyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd (NSAIDs) ochr yn ochr â chyffuriau gwrth-wynegol addasu clefydau i fynd i’r afael â’r llid a’r gwayw
 • biologau, yn cynnwys gwrth-TNFs, sydd hefyd yn ymladd llid
 • steroidau, a ddefnyddir i leihau llid difrifol yn gyflym

Bydd llawdriniaeth i osod cymal newydd ond yn cael ei hystyried os yw’r cymal yn hynod boenus neu os oes yna risg y byddwch yn colli gweithrediad cyffredinol.

Sut y gallaf helpu fy hun ag arthritis gwynegol?

Mae yna lawer y gallwch ei wneud i reoli’ch arthritis. Daw hyn yn haws dros amser fel rydych yn dysgu sut i addasu gorchwylion anodd a mynd wrth eich pwysau eich hun.

Gall cyfarpar arbennig megis sblintiau a theclynnau ei gwneud hi’n haws gwneud gorchwylion beunyddiol syml. Gall eich meddyg eich cyfeirio at therapydd galwedigaethol fydd yn eich cynghori yngl┼Ěn â sut i ddefnyddio’ch cymalau yn fwyaf effeithlon heb beri rhagor o niwed.

Gall ffisiotherapydd roi ymarferion ichi gadw’ch cyhyrau’n gryf ac i gynnal ystod dda o symudiad yn eich cymalau.

Mae Gofal Arthritis yn cynnal ystod o raglenni hunan-reoli wedi’u cynllunio i addysgu sgiliau ichi fyw bywyd cyflawn ac i’ch helpu i gael y budd mwyaf gan eich tîm gofal iechyd. Mae’r cyrsiau hefyd yn caniatáu ichi gyfarfod â phobl eraill sydd â’r un cyflwr â chi.

 

 • Cewch weld beth sy’n digwydd nid nepell oddi wrthych

Mae Llinell Gymorth Gofal Arthritis ar gael i ateb unrhyw gwestiynau penodol y gall fod gennych ar bob agwedd o arthritis.

View all A-Z of types

For me, art gave me a way forward and I hope that it can give other young people the way forward as well.

Jay, Joint Creativity class attendee