Skip to content
Helpline 0808 800 4050
Donate Menu

Children with Arthritis

Children with Arthritis (2)Arthritis is often thought of as affecting older people, but it can occur at any age. It is estimated that around 15,000 children and young people in the UK live with arthritis.

For children, adjusting to life with arthritis can come at a time when they are already going through tremendous changes. So it’s important they are well supported to manage its challenges and get on with living a positive and healthy life.

We believe that there’s always something that can be done to reduce the impact of arthritis. That can mean having the right information to make choices, being well supported by family and friends to good medical advice and working well with health and care professionals. It can all help.

Arthritis Care has services across the UK for young people and families. There are workshops for young people who can enjoy meeting up with others and explore ways to manage their condition.

https://www.youtube.com/watch?v=2VubwMfdoHE

It can also build their confidence. See if there are any workshops or social weekends near you by searching on our events and activities finder.

Support

Contact The Source, our free helpline for young people and their families. Talking about arthritis, sharing your concerns and how you feel can really help. This is a free and confidential service, run by people who know about arthritis and who offer practical and emotional support.

You can phone 0808 800 2000 (10am-4pm weekdays) or contact us.

Find out more about arthritis in young people with My Child has Arthritis, a practical guide for parents to support their child.

There are also factsheets including a leaflet on juvenile idiopathic arthritis (JIA). You can also check our frequently asked questions.

Talk to other parents whose children have arthritis on our discussion forum, alternatively you can contact Young People and Families Services:

  • England Office: 020 7380 6512
  • Northern Ireland Office: 028 9078 2940
  • Scotland Office: 0141 954 7776
  • Wales Office: 029 2044 4155

Children with Arthritis (2)Credir yn aml fod arthritis yn rhywbeth sy’n effeithio ar bobl hŷn, ond gall ddigwydd i rywun o unrhyw oed. Amcangyfrifir fod tua 15,000 o blant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig yn byw ag arthritis.

I blant, gall addasu i fywyd ag arthritis ddod ar adeg pan fônt eisoes yn profi newidiadau aruthrol. Felly, mae’n bwysig eu bod yn cael eu cefnogi’n iawn i ymdopi â’i heriau ac i allu canolbwyntio ar fyw bywyd positif ac iach.

Credwn fod yna bob amser rywbeth y gellir ei wneud i leihau effaith arthritis. Gall hynny olygu cael yr wybodaeth gywir i wneud dewisiadau, cael cefnogaeth iawn gan deulu a chyfeillion, cael cyngor meddygol da a gweithio’n dda â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal. Gall y cyfan fod o gymorth.

Mae gan Gofal Arthritis wasanaeth ledled y Deyrnas Unedig i bobl ifanc a theuluoedd. Mae yna weithdai i bobl ifanc a all fwynhau cyfarfod ag eraill ac ystyried ffyrdd o ymdopi â’u cyflwr.

Fe all hefyd ddatblygu eu hyder. Edrychwch i weld a oes yna unrhyw weithdai neu benwythnosau cymdeithasol nid nepell oddi wrthych chi drwy chwilio ar ein darganfyddwr digwyddiadau a gweithgareddau .

Cefnogaeth

Cysylltwch â Y Ffynhonnell , sef ein llinell gymorth am ddim i bobl ifanc a’u teuluoedd. Fe all siarad am arthritis, rhannu’ch pryderon a sut rydych yn teimlo fod o gymorth gwirioneddol. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a chyfrinachol, a gynhelir gan bobl sy’n gwybod am arthritis ac sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Gallwch ffonio 0808 800 2000 (10yb-4yp yn ystod yr wythnos waith) neu cysylltwch â ni.

Canfyddwch fwy o wybodaeth am arthritis mewn pobl ifanc gyda My Child has Arthritis, sef canllaw ymarferol i rieni i gefnogi’u plentyn.

Mae yna hefyd daflenni gwybodaeth, yn cynnwys taflen am arthritis idiopathig plentyndod (JIA). Gallwch hefyd gael golwg ar ein cwestiynau cyffredin .

Siaradwch â rhieni eraill y mae arthritis ar eu plant ar ein fforwm trafod, neu fel arall fe allwch gysylltu â Gwasanaethau Pobl Ifanc a Theuluoedd ar 029 2044 4155.