Helpline

Our helpline is a free and confidential service, open to anyone living in the UK with arthritis.  We can also help partners, family members, friends and health professionals with any question they may have about arthritis.

Each member of our helpline team has experience of living with arthritis or another long-term condition or has close links with someone who has arthritis.

https://www.youtube.com/watch?v=vuNuppYr1Lw&feature=youtu.be


What the helpline can help with

  • how to manage pain
  • information about specific conditions
  • options about medication and treatments
  • what exercise or diet might be appropriate
  • how to manage on an emotional level

Help for young people and families

The Source is our confidential helpline for children and young people with arthritis and their parents and families.

We provide support around juvenile idiopathic arthritis (JIA), self management of the condition and information on accessing health and education services.

Get in touch

HelplineYou don’t need to face arthritis alone. There are a number of ways to access helpline support.

On the phone

  • Contact the Helpline on 0808 800 4050

We also offer a telephone interpreting service for people whose first language is not English. Call our Helpline to request an interpreter.

Lines are open Monday to Friday, 9.30am-5pm (excluding bank holidays). All calls are free from all UK landlines and all mobile phone networks.  

(Your call may be recorded for training and quality purposes).

  • The Helpline is closed on the last Friday of every month for staff training.

You can also speak to the Helpline, as well as other people with arthritis, through our online community

By email

We aim to reply within one working day to all emails and online community posts.

Write to us

Arthritis Care Helpline 
Saffron House
6-10 Kirby Street
London
EC1N 8EN

Our helpline is part of the Helplines Partnership

HelplineMae ein llinell gymorth yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn agored i bawb sydd ag arthritis ac i’w teuluoedd.

Mae gan bob aelod o’n tîm ar y llinell gymorth brofiad o fyw ag arthritis neu â chyflwr hirdymor arall neu mae ganddynt gysylltiadau agos â rhywun ag arthritis arno.

Yr hyn y gall y llinell gymorth ei helpu

• sut i ymdopi â gwayw

• gwybodaeth am gyflyrau penodol

• opsiynau o ran meddyginiaeth a thriniaethau

• pa ymarfer neu ddiet a all fod yn briodol

• sut i ymdopi ar lefel emosiynol

Cymorth i bobl ifanc a theuluoedd

‘The Source / Y Ffynhonnell’ yw’n llinell gymorth gyfrinachol i blant a phobl ifanc sydd ag arthritis ac i’w rhieni a’u teuluoedd.

Darparwn gefnogaeth i bobl ag arthritis idiopathig plentyndod (JIA), hunan-reolaeth o’r cyflwr a gwybodaeth am gael at wasanaethau iechyd ac addysg.

Cysylltwch â ni

Nid oes yn rhaid ichi wynebu arthritis ar eich pen eich hun. Mae yna nifer o ffyrdd i gyrchu cefnogaeth drwy linell gymorth.

Ar y ffôn

• Cysylltwch â Llinell Gymorth ar 0808 800 4050
• Cysylltwch â The Source / Y Ffynhonnell ar 0808 808 2000

Mae llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10yb-4yp.Mae pob galwad ffôn am ddim o holl ffonau llinellau tir y Deyrnas Unedig a’r holl rwydweithiau ffôn symudol. Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod ynghau ar ddydd Gwener olaf pob mis ar gyfer hyfforddiant staff.
Drwy e-bost

helplines@arthritiscare.org.uk
thesource@arthritiscare.org.uk

Ein nod yw ateb o fewn un diwrnod gwaith.

Ysgrifennwch atom yn

Helpline / The Source
Arthritis Care
Floor 4
Linen Court
10 East Road
London N1 6AD